W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i
potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej,
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na :
Usługi zawodowego rzecznika w zakresie uzyskania i walidacji patentu:

Zapytanie ofertowe Watermark

Zapytanie ofertowe Sensory

Zapytanie ofertowe Lexmatch

Zapytanie opublikowane zostało  także w portalu
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.

Odpowiedzi na zapytania proszę przedstawić na właściwym załączonym
formularzu ofertowym.

Formularz_oferty